HOME
 MARCA INREGISTRATA
 BREVETE DE INVENTIE
 DESIGN COMERCIAL
 LEGISLATIE IN DOMENIU
 ASPECTE FISCALE
 CLIENTI
 AGENȚIA
MARCA ESTE UN DREPT DE PROPRIETATE (LEGEA 84/1998)
SUPORT

Nu ai găsit informaţiile de care ai nevoie? Ai o nelamurire şi vrei să vorbeşti cu cineva?


ON-LINE

Toată documentația (inclusiv plata taxelor) se pot procesa online


HOME » LEGISLATIE BACK

« Inapoi

LEGEA nr. 11 din 1991 privind combaterea concurentei neloiale

CONTINUT: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1

Comerciantii sint obligati sa-si exercite activitatea cu buna-credinta si potrivit uzantelor cinstite.

ART. 2

Constituie concurenta neloiala, in sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea comerciala sau industriala.

ART. 3

Incalcarea obligatiei prevazute la art. 1 atrage raspundere civila, contra-ventionala ori penala, in conditiile prezentei legi.

ART. 4

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni :

a) incalcarea de catre persoanele fizice a interdictiilor prevazute la art.36 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si asociatati comerciale ;

b) oferirea serviciilor de catre salariatul exclusiv al unui conerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte ;

c) dezvaluirea de catre salariatul unui comerciant a unor date secrete privind activitatea acestuia, catre un concurent ;

d) incheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea uner prestatii in mod avantajos, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori, cu care comerciantul ar urma sa incheie contracte asemanatoare ;

e) inchierea de constracte prin care cumparatorul ar urma sa primeasca un premiu, care depinde exclusiv de o tragere la sorti sau de hazard ;

f) comunicarea sau raspindirea in public de catre un comerciant de afirmatii asupra intreprinderii sale sau activitatii acesteia, menite sa induca in eroare si sa-i creeze o situatie de favoare in dauna unor concurenti ;

g) comunicarea sau raspindirea, de catre un comerciant, de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau marfurilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunul mers al intreprinderii. Comunicarea facuta confidential este socotita un act de concurenta neloiala numai cind autorul comunicarii stia ca faptele nu corespund adevarului ;

h) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia,pentru ca prin purtare neloiala sa poata afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa, ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana in dauna unui concurent ;

i) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant ;

j) concedierea unor salariati ai unui comerciant, in scopul infiintarii unei societati concurente care sa capteze clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant in scopul dezorganizarii activitatii sale.

Contraventiile de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele de la lit. b)-e) cu amenda de la 10.000 lei la 40.000 lei, iar cele de la lit. f)-j) cu amenda de la 20.000 lei la 60.000 lei. Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice. Contraventiile se constata, la sesizarea partii vatamate, de catre salariati anume imputerniciti de camerele de comert si industrie teritoriale sau de Inspectia comerciala de stat. Agentii constatatori aplica o data cu constatarea contraventiei si o amenda. Contraventiilor prevazute la alin. 1 li se aplica dispozitiile Legii nr.32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor

ART. 5

Constituie infractiune de concurenta neloiala si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la doi ani sau cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei :

a) intrebuintarea unei firme, unei embleme, unor desemnari speciale sau a unor ambalaje de natura a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant ;

b) producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea in vinzare sau vinzarea unor marfuri purtind mentiuni false privind brevetele de inventii, originea si caracteristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau comerciantului, in scopul de a induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari. Pentru mentiuni false asupra originii marfurilor se inteleg orice indicatii de natura a face sa se creada ca marfurile au fost produse intr-o anumita localitate, intru-un anumit teritoriu sau intr-un anumit stat.

Nu se socoteste mentiune falsa asupra originii marfurilor denumirea unui produs al carui nume a devenit generic si indica in comert numai natura lui, afara de cazul cind denumirea este insotita de o mentiune care ar putea face sa se creada ca are acea origine.

ART. 6

Comerciantul care savirseste un act de concurenta neloiala va fi obligat sa inceteze sau sa inlature actul si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite.

ART. 7

Actiunile izvorind dintr-un act de concurenta neloiala sint de competenta tribunalului locului savirsirii faptei sau in a carui raza teritoriala se gaseste sediul piritului sau inculpatului ; in lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului piritului sau inculpatului.

ART. 8

Actiunea penala, in cazurile prevazute de art. 5 se pune in miscare la plingerea partii vatamate ori la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale.

ART. 9

Daca vreuna dintre faptele prevazute de art. 4 sau 5 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiune in raspundere civila corespunzatoare.

Daca fapta prevazuta de aceasta lege a fost savirsita de un salariat in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei.

Persoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savirsite.

Pentru luarea unei masuri ce nu sufera aminare se pot aplica dispozitiile art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila.

ART. 10

Prin hotarirea data asupra fondului, instanta poate dispune ca marfurile sechestrate sa fie vindute, dupa distrugerea falselor mentiuni.

Din suma obtinuta in urma vinzarii se vor acoperi mai intii despagubirile acordate.

ART. 11

O data cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotaririi, in presa, pe cheltuiala faptuitorului.

ART. 12

Dreptul la actiune prevazut de art. 9 se prescrie in termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tirziu de 3 ani de la data savirsirii faptei.

ART. 13

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila sau, dupa caz, ale Codului de procedura penala.

ART. 14

Dipozitiile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice sau juridice straine care savirsesc acte de concurenta neloiala pe teritoriul Romaniei.

ART. 15

Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

DATA APARITIEI: 4.05.2001

EMITENT : Parlament

CONTINUT: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I.

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - Comerciantii sunt obligati sa îsi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale."

2. Dupa articolul 1 se introduce articolul 1 1 cu urmatorul cuprins:"Art. 1 1 . - În întelesul prezentei legi:

a) este considerata ca fiind contrara uzantelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutarii unilaterale a contractului sau utilizarii unor proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitarii la delict si achizitionarii de secrete comerciale de catre tertii care cunosteau ca respectiva achizitie implica astfel de practici, de natura sa afecteze pozitia comerciantilor concurenti pe piata;

b) constituie secret comercial informatia care, în totalitate sau în conexarea exacta a elementelor acesteia, nu este în general cunoscuta sau nu este usor accesibila persoanelor din mediul care se ocupa în mod obisnuit cu acest gen de informatie si care dobândeste o valoare comerciala prin faptul ca este secreta, iar detinatorul a luat masuri rezonabile, tinând seama de circumstante, pentru a fi mentinuta în regim de secret; protectia secretului comercial opereaza atâta timp cât conditiile enuntate anterior sunt îndeplinite;

c) constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (marci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfasurarii activitatii sale."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - Constituie concurenta neloiala, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite în activitatea industriala si de comercializare a produselor, de executie a lucrarilor, precum si de efectuare a prestarilor de servicii."

4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) oferirea serviciilor de catre salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte;

b) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unui secret comercial de catre un comerciant sau un salariat al acestuia, fara consimtamântul detinatorului legitim al respectivului secret comercial si într-un mod contrar uzantelor comerciale cinstite;

c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea unor prestatii în mod avantajos, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori cu care comerciantul ar urma sa încheie contracte asemanatoare;

d) comunicarea sau raspândirea în public de catre un comerciant de afirmatii asupra întreprinderii sale sau activitatii acesteia, menite sa induca în eroare si sa îi creeze o situatie de favoare în dauna unor concurenti;

e) comunicarea, chiar facuta confidential, sau raspândirea de catre un comerciant de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau asupra marfurilor/serviciilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunului mers al întreprinderii concurente;

f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca prin purtare neloiala sa poata afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana în dauna unui concurent;

g)deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela în cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant;

h) concedierea sau atragerea unor salariati ai unui comerciant în scopul înfiintarii unei societati concurente care sa capteze clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant în scopul dezorganizarii activitatii sale.

Contraventiile prevazute la lit. a)-c) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. d)-h), cu amenda de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotarâre a Guvernului, în functie de rata nflatiei.

Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.

Contraventiile se constata, la sesizarea partii vatamate, a camerelor de comert si industrie sau din oficiu, de catre personalul de control împuternicit în acest scop de Oficiul Concurentei, care aplica si amenda.

În cazurile de concurenta neloiala ce afecteaza în mod semnificativ functionarea concurentei pe piata relevanta afectata Oficiul Concurentei va sesiza Consiliul Concurentei pentru solutionarea cazului în conformitate cu dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996..Oficiul Concurentei va transmite camerelor de comert si industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurenta neloiala care constituie contraventie, conform prevederilor prezentei legi.

Prevederile alin. 1 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 13 si art. 25-27. Termenul de prescriptie este de 3 ani."

5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:"Art. 5. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei:

a) folosirea unei firme, inventii, marci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

b) punerea în circulatie de marfuri contrafacute si/sau pirat, a caror comercializare aduce atingere titularului marcii si induce în eroare consumatorul asupra calitatii produsului/serviciului;

c) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentari a caror obtinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informatii secrete în legatura cu acestea, transmise autoritatilor competente în scopul obtinerii autorizatiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care contin compusi chimici noi;

d) divulgarea unor informatii prevazute la lit. c), cu exceptia situatiilor în care dezvaluirea acestor informatii este necesara pentru protectia publicului sau cu exceptia cazului în care s-au luat masuri pentru a se asigura ca informatiile sunt protejate contra exploatarii neloiale în comert, daca aceste informatii provin de la autoritatile competente;

e) divulgarea, achizitionarea sau utilizarea secretului comercial de catre terti, fara consimtamântul detinatorului sau legitim, ca rezultat al unei actiuni de spionaj comercial sau industrial;

f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de catre persoane apartinând autoritatilor publice, precum si de catre persoane împuternicite de detinatorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în fata autoritatilor publice;

g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor marfuri/servicii purtând mentiuni false privind brevetele de inventii, marcile, indicatiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuala cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare si altele asemenea, originea si caracteristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari.

Prin mentiuni false asupra originii marfurilor, în sensul alin. 1 lit. g), se întelege orice indicatii de natura a face sa se creada ca marfurile au fost produse într-o anumita localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteste mentiune falsa asupra originii marfurilor denumirea unui produs al carui nume a devenit generic si indica în comert numai natura lui, în afara de cazul în care denumirea este însotita de o mentiune care ar putea face sa se creada ca are acea origine."

6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: "Art. 6. - Persoana care savârseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa înceteze sau sa înlature actul, sa restituie documentele confidentiale însusite în mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei în vigoare."

7. Articolul 7 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins: "La cererea detinatorului legitim al secretului comercial instanta poate dispune masuri de interzicere a exploatarii industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din însusirea ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdictia înceteaza atunci când informatia protejata a devenit publica."

Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:"Art. 8. - Actiunea penala în cazurile prevazute la art. 5 se pune în miscare la plângerea partii vatamate ori la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Oficiul Concurentei.

În aplicarea prezentei legi Oficiul Concurentei va avea puterile de investigatie prevazute la art.39-46 din Legea concurentei nr. 21/1996."Art. II. - Legea nr. 11/1991, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 


HOME  |  INREGISTRARE  |  MARCI  |  MODELE  |  CLIENTI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT
© 2002 - 2021 Weizmann Ariana & Partners Agenţia de Proprietate Intelectuală