HOME
 MARCA INREGISTRATA
 BREVETE DE INVENTIE
 DESIGN COMERCIAL
 LEGISLATIE IN DOMENIU
 ASPECTE FISCALE
 CLIENTI
 AGENȚIA
MARCA ESTE UN DREPT DE PROPRIETATE (LEGEA 84/1998)
SUPORT

Nu ai găsit informaţiile de care ai nevoie? Ai o nelamurire şi vrei să vorbeşti cu cineva?


ON-LINE

Toată documentația (inclusiv plata taxelor) se pot procesa online


HOME » LEGISLATIE BACK

« Inapoi

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*)

PRIVIND PROTECTIA DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE

*) Republicata an temeiul art. III din Legea nr. 585/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, publicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 810 din 7 noiembrie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale a fost publicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993 si a mai fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele an domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 383/2002, publicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002, rectificata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Drepturile asupra desenelor si modelelor industriale sunt recunoscute si protejate pe teritoriul Romaniei prin anregistrarea desenului sau modelului industrial, an conditiile prezentei legi, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, denumit an continuare O.S.I.M.

ART. 2

In antelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul international de desene si modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat prin Legea nr. 44/1992;

b) autor - persoana fizica sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei antelegeri, care a creat desenul sau modelul industrial;

c) certificat de anregistrare - titlul de protectie acordat de O.S.I.M. pentru desenele si modelele industriale anregistrate;

d) desen industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat an doua dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, andeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau materiale si/sau ornamentatia produsului an sine;

e) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de forma, care nu determina caracterul individual al desenului sau modelului industrial;

f) industrial - un desen sau model este considerat industrial daca obiectul la care se refera desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industriala sau artizanala ori de cate ori este necesar;

g) mandatar autorizat - persoana care exercita profesiunea de consilier an proprietate industriala an conditiile legii si care poate reprezenta o parte interesata an procedurile an fata O.S.I.M.;

h) model industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat an trei dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, andeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau ornamentatia produsului an sine;

i) model de utilitate - creatie care rezolva o problema tehnica, an special cu privire la forma constructiei, asamblarea unui produs, si prezinta noutate pe plan mondial;

j) produs - orice articol obtinut printr-un proces industrial sau artizanal, continand printre altele si elemente concepute spre a fi asamblate antr-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;

k) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi anlocuite de o maniera care sa permita dezasamblarea si reasamblarea produsului;

l) solicitant - persoana fizica sau juridica ce solicita la O.S.I.M. anregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de anregistrare a unui desen sau model industrial;

m) titular - persoana fizica sau juridica careia ai apartin drepturile conferite prin anregistrarea desenului sau modelului industrial si pentru care se elibereaza certificatul de anregistrare.

ART. 3

Dreptul la eliberarea certificatului de anregistrare apartine autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului sau an drepturi, pentru desenele si modelele industriale create an mod independent.

Se considera desen sau model industrial creat an mod independent desenul sau modelul industrial care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativa sau de catre salariati, an cadrul atributiilor de serviciu.

ART. 4

Daca mai multe persoane au creat acelasi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de anregistrare apartine aceleia care a depus cea dintai cererea de anregistrare la O.S.I.M. sau, daca o prioritate a fost recunoscuta, aceleia a carei cerere are cea mai veche data de prioritate.

ART. 5

Pana la proba contrara, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de anregistrare a desenului sau modelului industrial.

ART. 6

In cazul an care desenul sau modelul industrial este rezultatul unui contract cu misiune creativa, dreptul la certificatul de anregistrare apartine persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial, cu exceptia unor prevederi contractuale contrare.

In cazul an care desenul sau modelul industrial este realizat de catre un salariat an cadrul atributiilor sale de serviciu, ancredintate explicit, dreptul la eliberarea certificatului de anregistrare apartine unitatii angajatoare, cu exceptia unor prevederi contractuale contrare.

ART. 7

Persoanele fizice sau persoanele juridice avand domiciliul sau sediul, dupa caz, an afara teritoriului Romaniei beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, an conditiile conventiilor si tratatelor internationale privind desenele si modelele industriale, la care Romania este parte.

ART. 8

Recunoasterea drepturilor prevazute an prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale privind proprietatea intelectuala, an special cu privire la dreptul de autor si cele referitoare la marci, brevete de inventie, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate si concurenta neloiala.

CAP. 2

Conditii pentru protectia desenelor si modelelor industriale

ART. 9

Obiectul cererii poate fi anregistrat an masura an care constituie un desen sau model industrial, an sensul art. 2, este nou si are un caracter individual.

Un desen sau model industrial este considerat nou daca nici un desen sau model industrial identic nu a fost facut public anaintea datei de depunere a cererii de anregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, anaintea datei de prioritate.

Se considera ca desenele sau modelele industriale sunt identice daca trasaturile lor caracteristice difera numai an ceea ce priveste detaliile nesemnificative.

Se considera ca un desen sau model industrial are caracter individual daca impresia globala pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferita de cea produsa asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial facut public anaintea datei de depunere a cererii de anregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, anainte de data de prioritate.

Daca un desen sau model industrial aplicat la un produs sau incorporat antr-un produs constituie o parte componenta a unui produs complex, acesta va fi considerat nou si avand caracter individual numai daca sunt andeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) partea componenta, o data incorporata an produsul complex, ramane vizibila pe durata utilizarii normale a acestuia; utilizare normala anseamna utilizarea de catre beneficiar, fara a include antretinerea sau reparatiile;

b) caracteristicile vizibile ale partii componente andeplinesc ele ansele conditiile privind noutatea si caracterul individual.

ART. 10

In conformitate cu art. 9, se considera ca un desen sau model industrial a fost facut public daca a fost publicat sau a fost expus, utilizat an comert sau divulgat an alt mod, cu exceptia cazului an care aceste actiuni nu puteau deveni cunoscute an cursul normal al activitatii din domeniul respectiv, anaintea datei de depunere a cererii de anregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, anaintea datei de prioritate.

Nu se considera ca desenul sau modelul industrial a fost facut public daca a fost divulgat unei terte persoane an conditii de confidentialitate explicite sau implicite.

Nu se considera ca s-a produs o divulgare daca un desen sau model industrial pentru care s-a solicitat protectie a fost facut public de catre autor, de succesorul sau an drepturi sau de un tert, ca urmare a informatiilor oferite de autor sau a actiunii antreprinse de catre acesta ori de catre succesorul lui an drepturi, an cursul perioadei de 12 luni care preceda data de depunere a cererii sau data de prioritate.

Se considera abuz aducerea la cunostinta publicului prin orice mijloc a desenului sau modelului industrial, precum si valorificarea acestuia fara acordul autorului.

Nu este luata an considerare divulgarea, ca urmare a unui abuz fata de autor sau succesorul sau an drepturi, produsa an perioada de 12 luni care preceda data de depunere a cererii sau data de prioritate.

ART. 11

Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o functie tehnica nu poate fi anregistrat.

Nu poate fi anregistrat un desen sau model industrial care trebuie reprodus an forma si la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul an care este incorporat sau la care este aplicat sa fie legat mecanic ori amplasat an jurul unui alt produs, astfel ancat fiecare dintre produse sa asi poata andeplini functia.

ART. 12

Sunt excluse de la protectie desenele sau modelele industriale ale caror destinatie si aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.

CAP. 3

Inregistrarea si eliberarea titlului de protectie

ART. 13

Cererea de anregistrare a unui desen sau model industrial trebuie sa cuprinda:

a) solicitarea de anregistrare a desenului sau modelului industrial;

b) datele de identificare a solicitantului;

c) numarul de desene sau modele industriale pentru care se solicita protectia;

d) indicarea produselor an care este incorporat desenul sau modelul industrial, daca este cazul;

e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicita protectia, asa cum apar an reprezentarile grafice depuse;

f) numele autorilor sau o declaratie pe raspunderea solicitantului, ca autorii au renuntat la dreptul de a fi mentionati an cerere si/sau an publicatiile desenului sau modelului industrial;

g) reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial, an 3 exemplare.

Cererea de anregistrare mai poate contine, dupa caz, si alte elemente care nu conditioneaza data depozitului reglementar:

a) datele de identificare a mandatarului autorizat, an cazul an care acesta a fost desemnat an cererea de anregistrare;

b) actele de prioritate, an cazul an care se invoca una dintre prioritatile prevazute la art. 19 si 20;

c) solicitarea amanarii publicarii;

d) procura de reprezentare an fata O.S.I.M.;

e) declaratia indicand informatiile care, dupa cunostinta solicitantului, permit sa se dovedeasca andeplinirea conditiilor de acordare a protectiei desenului sau modelului industrial pentru care se solicita anregistrarea.

ART. 14

Reprezentarile grafice trebuie sa redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de anregistrare, astfel ancat caracteristicile sale estetice sa fie evidentiate. In caz contrar, cererea de anregistrare se respinge. Reprezentarile grafice trebuie sa fie de o calitate suficienta, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial sa fie evidentiate si publicarea sa fie posibila.

In cazul unui desen industrial reprezentarile grafice pot fi ansotite de 3 specimene.

ART. 15

Cererea de anregistrare si descrierea, prezentate conform art. 13 si redactate an limba romana, ansotite de reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial ori, dupa caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. si constituie depozitul national reglementar.

O.S.I.M. anregistreaza cererea daca sunt depuse minimum urmatoarele: o cerere care sa contina solicitarea de anregistrare a desenului sau modelului industrial, datele de identificare a solicitantului si reprezentarile grafice sau specimenele, antr-un exemplar.

Daca an termen de doua luni de la data depunerii cererii de anregistrare conform alin. 2 nu sunt depuse completarile necesare pentru constituirea depozitului national reglementar conform alin. 1, cererea de anregistrare se respinge.

Data depozitului national reglementar este data la care au fost depuse documentele prevazute la alin. 2 sau data care rezulta din tratatele ori conventiile privind desenele sau modelele industriale, la care Romania este parte.

In Registrul national al cererilor depuse se anscriu depozitele nationale reglementare, constituite conform alin. 1 si 2, precum si depozitele internationale constituite conform Aranjamentului de la Haga.

ART. 16

In procedurile an fata O.S.I.M. solicitantul certificatului de anregistrare sau succesorul sau an drepturi poate beneficia de asistenta unui consilier an proprietate industriala autorizat.

Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, reprezentarea conform alin. 1 este obligatorie, cu exceptia depunerii cererii.

ART. 17

Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele industriale destinate a fi ancorporate an aceeasi categorie de produse, an conformitate cu clasificarea internationala a desenelor si modelelor industriale.

Desenele si modelele industriale care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie sa satisfaca o regula de unitate de conceptie, de unitate de productie sau de unitate de utilizare ori trebuie sa apartina aceluiasi ansamblu sau compozitii de articole.

ART. 18

Depozitul national reglementar asigura solicitantului un drept de prioritate, cu ancepere de la data constituirii acestuia, fata de orice alt depozit ulterior privind acelasi desen sau model industrial.

ART. 19

Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor parti la conventiile la care Romania este parte beneficiaza de un drept de prioritate de 6 luni, cu ancepere de la data primului depozit, daca solicita protectia an acest termen, pentru acelasi desen sau model.

Se recunoaste un drept de prioritate de 6 luni, antemeiat pe un depozit de model de utilitate.

ART. 20

Invocarea prioritatii se poate face si an urma expunerii desenului sau modelului industrial antr-o expozitie internationala, daca cererea este depusa an termen de 6 luni de la data introducerii produsului an expozitie.

Aceasta perioada nu prelungeste termenul de prioritate prevazut la art. 19.

ART. 21

Prioritatile prevazute la art. 19 si 20 sunt recunoscute daca sunt invocate o data cu depunerea cererii si daca an termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirma prin acte de prioritate.

ART. 22

Cererile de anregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinari preliminare din care sa rezulte:

a) andeplinirea conditiilor de forma ale cererii, prevazute la art. 13 alin. 1;

b) andeplinirea conditiilor prescrise pentru reprezentarile grafice, prevazute la art. 14;

c) andeplinirea conditiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevazute la art. 13 alin. 2;

d) achitarea taxelor an termenul si cuantumul prevazute de lege.

In cazul an care neregularitatile nu sunt remediate an termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, dupa caz, nu se va recunoaste prioritatea.

Daca se constata neregularitati, acestea se notifica solicitantului, acordandu-i-se un termen necesar pentru remedieri.

Cererile care nu andeplinesc conditiile de depozit multiplu se vor diviza de catre solicitant, la cererea O.S.I.M.

Solicitantul are obligatia sa divizeze cererea an termenul acordat de O.S.I.M., constituind cate un depozit national reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele industriale care andeplinesc conditiile prevazute la art. 17.

In cazul an care solicitantul nu divizeaza cererea an termenul acordat, O.S.I.M. divizeaza din oficiu cererea an mai multe cereri divizate si va lua an examinare numai prima cerere, respingandu-le pe celelalte.

Cererile divizate nu pot fi depuse decat pentru elementele care nu depasesc continutul cererii initiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii initiale.

ART. 23

Datele bibliografice ale cererii de anregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafica a acestuia se publica an Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., an termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, an alb-negru sau, la cerere, an culori.

Publicarea prevazuta la alin. 1 poate fi amanata, la cererea solicitantului, pe o perioada care nu poate depasi 30 de luni, calculata de la data depunerii cererii sau de la data prioritatii, cand aceasta a fost invocata.

Publicarea cererilor internationale de catre Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale este considerata o publicare conform alin. 1.

ART. 24

Persoanele interesate pot face opozitii scrise la O.S.I.M. privind anregistrarea desenului sau modelului industrial, an termen de 3 luni de la data publicarii acestuia, pentru urmatoarele motive:

a) desenul sau modelul industrial nu are noutate;

b) desenul sau modelul industrial contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;

c) solicitantul nu este persoana care a depus cea dintai cererea;

d) an cazul nerespectarii art. 25 alin. 3 lit. d).

Opozitiile se solutioneaza de catre o comisie de specialitate an termen de 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M.

ART. 25

Cererile de anregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examineaza de catre Comisia de examinare desene si modele industriale. Comisia hotaraste, dupa caz, anregistrarea sau respingerea desenului sau modelului industrial, an termen de 12 luni de la data publicarii cererii, ori poate luat act de renuntarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotararea de acordare a certificatului de anregistrare pe baza unui raport de examinare si an conformitate cu prevederile art., 2, 9 si 10.

Inregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face an Registrul national al desenelor si modelelor industriale si se publica an Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M.

Cererea de anregistrare va fi respinsa daca:

a) nu sunt andeplinite prevederile art. 2, 9 si 10;

b) obiectul cererii se ancadreaza an prevederile art. 11 si 12;

c) nu sunt achitate taxele legale an termenele si cuantumurile prevazute de lege;

d) incorporeaza, fara acordul titularului, o opera protejata prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industriala protejat;

e) constiutie o utilizare improprie a oricaruia dintre obiectele mentionate an lista cuprinsa an art. 6 ter din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale la care Romania a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968 sau o utilizare abuziva a emblemelor si stemelor, altele decat cele mentionate an art. 6 ter din conventie.

In examinarea cererii se va lua an considerare fondul documentar existent la Serviciul de desene si modele industriale din cadrul O.S.I.M., precum si orice alte documente relevante pentru procesul de examinare, depuse de persoanele interesate. In procesul de examinare O.S.I.M. poate solicita orice completari necesare, iar an cazul desenelor industriale, chiar specimene.

Dispozitiile prezentei legi se aplica si cererilor internationale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care asi extind efectele lor an Romania, afara de cazul an care nu se prevede altfel.

ART. 26

Pentru neandeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 O.S.I.M. poate proceda la revocarea din oficiu a hotararilor sale, pana la comunicarea acestora.

ART. 27

Hotararile privind cererile de anregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativa, an scris si motivat, la O.S.I.M., an termen de 3 luni de la comunicare.

Contestatia va fi examinata, an termen de 3 luni de la anregistrarea acesteia, de catre Comisia de reexaminare din Departamentul de apeluri al O.S.I.M.

ART. 28

Hotararea motivata a Comisiei de reexaminare se comunica partilor an termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti, Sectia contencios administrativ, an termen de 3 luni de la comunicare.

Hotararea Tribunalului Bucuresti poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, an termen de 15 zile de la comunicare.

Judecarea la Tribunalul Bucuresti si la Curtea de Apel Bucuresti se face cu participarea procurorului.

Hotararile Comisiei de reexaminare ramase definitive si irevocabile se publica an Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., an termen de 60 de zile de la pronuntarea hotararii.

Hotararile judecatoresti se publica an Buletinul oficial de proprietate industriala, an termen de 60 de zile de la data comunicarii acestora catre O.S.I.M.

In fata Comisiei de reexaminare partile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier an proprietate industriala.

ART. 29

Toate hotararile luate an cadrul O.S.I.M. vor fi motivate.

ART. 30

Eliberarea certificatelor de anregistrare de desene sau modele industriale de catre O.S.I.M. se face an temeiul hotararilor de admitere ramase definitive, an termen de 30 de zile de la data la care hotararea de admitere a ramas definitiva.

ART. 31

Procedurile privind cererile de anregistrare de desene si modele industriale si certificatele de anregistrare sunt supuse taxelor, an cuantumul si la termenele stabilite conform legii. Taxele se platesc an contul O.S.I.M.

Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul an strainatate se platesc an valuta an contul O.S.I.M.

Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective.

ART. 32

Solicitantul sau titularul certificatului de anregistrare care, din motive de forta majora, nu a putut sa respecte un termen privind procedurile an fata O.S.I.M. este repus an termen, daca prezinta o cerere motivata, an termen de 60 de zile de la ancetarea cauzei care l-a ampiedicat sa actioneze, dar nu mai tarziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.

Dispozitiile alin. 1 nu se aplica an urmatoarele situatii:

a) invocarea prioritatii conform art. 19-21;

b) plata taxelor de anregistrare si publicare;

c) anregistrarea unei opozitii conform art. 24;

d) formularea contestatiilor conform art. 27.

Cererea de repunere an termen va fi ansotita de dovada privind plata taxei legale.

CAP. 4

Drepturi si obligatii

ART. 33

Pe intreaga perioada de valabilitate certificatul de anregistrare confera titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial si dreptul de a interzice tertilor sa efectueze, fara consimtamantul sau, urmatoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vanzare, folosirea, importul sau stocarea an vederea comercializarii, oferirea spre vanzare sau folosirea unui produs an care desenul sau modelul industrial este incorporat sau la care acesta se aplica.

ART. 34

Intinderea protectiei este determinata de reprezentarile grafice ale desenelor sau modelelor anregistrate.

Protectia acordata unui desen sau model industrial an baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model industrial care nu produce o impresie vizuala globala diferita asupra unui utilizator avizat.

La stabilirea sferei de protectie se ia an considerare gradul de libertate a autorului an realizarea desenului sau modelului industrial.

ART. 35

Drepturile conferite la art. 33 nu se exercita an privinta:

a) actelor efectuate exclusiv an scop personal si necomercial, experimental, de cercetare sau anvatamant, cu conditia ca aceste acte sa nu prejudicieze exploatarea normala a desenelor sau modelelor industriale si sa se mentioneze sursa;

b) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian anregistrate antr-o alta tara, atunci cand acestea intra temporar pe teritoriul Romaniei, ori importului de piese de schimb si accesorii an scopul repararii acestor vehicule sau al executarii de reparatii pe aceste vehicule;

c) folosirii sau luarii masurilor efective si serioase de folosire a desenelor sau modelelor industriale de catre terti, an intervalul de timp dintre decaderea din drepturi a titularului si revalidarea certificatului;

d) folosirii desenului sau modelului industrial cu bunacredinta, an perioada cuprinsa antre termenul vizat la art. 31 si data publicarii dreptului restabilit.

ART. 36

Drepturile decurgand dintr-un certificat de anregistrare a desenului sau modelului industrial nu se vor putea exercita an cazul introducerii pe piata, pe teritoriul Romaniei, a produselor an care sunt ancorporate desene sau modele industriale protejate, vandute anterior de catre titularul certificatului de anregistrare sau cu consimtamantul acestuia.

ART. 37

Incepand cu data publicarii cererii persoana fizica sau persoana juridica indreptatita la eliberarea certificatului de anregistrare beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite an conformitate cu prevederile art. 33, pana la eliberarea certificatului de anregistrare, cu exceptia cazurilor an care cererea de anregistrare a fost respinsa sau retrasa.

Incalcarea prevederilor alin. 1 atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despagubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despagubirilor se poate executa numai dupa eliberarea certificatului de anregistrare a desenului sau modelului industrial.

ART. 38

Perioada de valabilitate a unui certificat de anregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reannoita pe 3 perioade succesive de 5 ani.

Pe intreaga perioada de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de mentinere an vigoare a acestuia.

O.S.I.M. acorda un termen de gratie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de mentinere an vigoare, pentru care se percep majorari.

Neplata acestor taxe atrage decaderea titularului din drepturi.

Decaderea titularului din drepturi se publica an Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M.

In cazul decaderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de anregistrare, an termen de 6 luni de la data decaderii, pentru motive temeinice.

ART. 39

Dreptul exclusiv de exploatare decurgand din anregistrarea desenului sau modelului industrial anceteaza an urmatoarele situatii:

a) la expirarea perioadei de valabilitate;

b) prin anularea certificatului de anregistrare;

c) prin decaderea titularului din drepturi;

d) prin renuntarea titularului certificatului de anregistrare.

ART. 40

Titularii certificatelor de anregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot mentiona pe produse semnul D, respectiv litera "D" majuscula, anscrisa antr-un cerc, ansotita de numele titularului sau numarul certificatului.

ART. 41

Dreptul la eliberarea certificatului de anregistrare a desenului sau modelului industrial, drepturile care decurg din cererea de anregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si drepturile nascute din certificatul de anregistrare eliberat sunt transmisibile an tot sau an parte.

Transmiterea se poate face pe cale succesorala, prin cesiune sau licenta.

Transmiterea se anregistreaza la O.S.I.M. si produce efecte fata de terti numai de la data publicarii an Buletinul oficial de proprietate industriala a mentiunii de transmitere.

ART. 42

Autorul, titular al certificatului de anregistrare a desenului sau modelului industrial, beneficiaza de drepturi patrimoniale stabilite pe baza de contract cu persoanele care exploateaza desenul sau modelul industrial.

In cazul ancheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc an acest contract.

ART. 43

Inregistrarea an strainatate a desenelor si modelelor industriale, create pe teritoriul Romaniei, se face de catre persoana fizica sau persoana juridica indreptatita la eliberarea certificatului, numai dupa depunerea cererii la O.S.I.M.

Cererile internationale facute an conformitate cu Aranjamentul de la Haga se depun la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M.

ART. 44

Autorul are dreptul sa i se mentioneze numele, prenumele si calitatea an certificatul de anregistrare eliberat, precum si an orice acte sau publicatii privind desenul sau modelul industrial.

Datele din certificatul de anregistrare se anscriu an carnetul de munca.

ART. 45

Certificatul de anregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat, an tot sau an parte, la cererea unei persoane interesate, an cazul cand se constata ca, la data anregistrarii cererii, nu erau andeplinite conditiile pentru acordarea protectiei.

Anularea poate fi ceruta pe toata durata de valabilitate a certificatului de anregistrare si se judeca de catre Tribunalul Bucuresti.

Hotararea de anulare se anregistreaza la O.S.I.M. si se publica an termen de maximum doua luni de la data anregistrarii acesteia.

ART. 46

Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului de anregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale nascute din contractele de cesiune sau licenta sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit dreptului comun.

CAP. 5

Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci an domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale

ART. 47

O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei, care asigura protectia desenelor si modelelor industriale.

ART. 48

O.S.I.M. are urmatoarele atributii an domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale:

a) acorda protectie prin eliberarea certificatului de anregistrare a desenelor si modelelor industriale;

b) este depozitarul Registrului national al cererilor depuse si al Registrului national al desenelor si modelelor industriale anregistrate;

c) efectueaza, la cerere, informarea din desenele si modelele industriale publicate;

d) antretine relatii cu organizatiile guvernamentale similare si cu organizatiile internationale de specialitate la care Romania este membra;

e) acorda, la cerere, asistenta an domeniul proprietatii industriale, organizeaza cursuri de instruire pentru specialistii an domeniu;

f) editeaza si publica periodic an Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M. date privitoare la desenele si modelele industriale.

CAP. 6

Raspunderi si sanctiuni

ART. 49

Insusirea fara drept, an orice mod, a calitatii de autor al desenului sau modelului industrial constituie infractiune si se pedepseste cu anchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 15 milioane lei la 30 milioane lei.

ART. 50

In cazul an care, printr-o hotarare judecatoreasca, se stabileste ca o alta persoana decat cea care figureaza an cererea de anregistrare sau an certificatul de anregistrare este indreptatita la eliberarea certificatului de anregistrare, O.S.I.M. elibereaza certificatul de anregistrare persoanei andreptatite si publica schimbarea titularului.

ART. 51

Reproducerea, fara drept, a desenului sau modelului industrial an scopul fabricarii de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vanzare, vanzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse an vederea punerii an circulatie ori folosirii, fara acordul titularului certificatului de anregistrare a desenului sau modelului industrial, an perioada de valabilitate a acestuia, constituie infractiunea de contrafacere a desenului sau a modelului industrial si se pedepseste cu anchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 15 milioane lei la 30 milioane lei.

Actiunea penala se pune an miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate sau din oficiu.

Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despagubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecatoresti competente sa dispuna masura confiscarii sau, dupa caz, a distrugerii produselor contrafacute; aceste dispozitii se aplica si materialelor si echipamentelor care au servit nemijlocit la savarsirea infractiunii de contrafacere.

ART. 52

Titularul unui desen sau model industrial anregistrat poate solicita instantei judecatoresti:

a) dispunerea unor masuri asiguratorii, atunci cand exista un risc de ancalcare a drepturilor asupra unui desen sau model anregistrat si daca aceasta ancalcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba;

b) dispunerea, imediat dupa vamuire, a unor masuri de ancetare a faptelor de ancalcare a drepturilor unui desen sau model industrial ce au fost savarsite de un tert cu ocazia introducerii an circuitul comercial a unor marfuri importate care implica o atingere a acestor drepturi.

Pentru ordonarea masurilor asiguratorii sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. La luarea masurilor asiguratorii, ordonate de catre instanta, va putea fi ceruta constituirea de catre reclamant a unei garantii suficiente pentru prevenirea abuzurilor.

Instanta va putea pretinde reclamantului sa furnizeze orice elemente de proba de care acesta dispune, pentru a dovedi ca este titularul dreptului ancalcat ori a carui ancalcare este inevitabila.

In cazul an care mijloacele de proba an sustinerea pretentiilor reclamantului se afla sub controlul paratului, instanta va putea sa dispuna ca probele sa fie produse de catre parat, sub conditia garantarii confidentialitatii informatiilor, potrivit legii.

Instanta va putea sa dispuna ca autorul ancalcarii drepturilor decurgand dintr-un certificat de anregistrare sa furnizeze informatii imediate privind provenienta si circuitele de distribuire a marfurilor contrafacute, precum si informatii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu conditia ca o astfel de masura sa nu fie excesiva an raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.

ART. 53

Autoritatile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului anregistrat, suspendarea vamuirii la importul marfurilor, an cazurile prevazute la art. 52, pana la pronuntarea hotararii judecatoresti.

ART. 54

Certificatele de anregistrare a desenelor si modelelor industriale an vigoare reprezinta active necorporale si pot fi anregistrate an patrimoniul titularului, persoana juridica.

ART. 55

La cererea instantei judecatoresti, O.S.I.M. este obligat sa anainteze actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita.

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 585/2002 care nu sunt ancorporate an textul republicat al Legii nr. 129/1992 si care se aplica, an continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 585/2002.

"Art. II. - (1) Dispozitiile prezentei legi intra an vigoare la 3 luni de la data publicarii ei an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pana la data intrarii an vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a legii.

(3) Pe data intrarii an vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrara se abroga."


HOME  |  INREGISTRARE  |  MARCI  |  MODELE  |  CLIENTI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT
© 2002 - 2024 Weizmann Ariana & Partners Agenţia de Proprietate Intelectuală