HOME
 MARCA INREGISTRATA
 BREVETE DE INVENTIE
 DESIGN COMERCIAL
 LEGISLATIE IN DOMENIU
 ASPECTE FISCALE
 CLIENTI
 AGENȚIA
MARCA ESTE UN DREPT DE PROPRIETATE (LEGEA 84/1998)
SUPORT

Nu ai găsit informaţiile de care ai nevoie? Ai o nelamurire şi vrei să vorbeşti cu cineva?


ON-LINE

Toată documentația (inclusiv plata taxelor) se pot procesa online


HOME » JURISPRUDENTA BACK

Actiune pentru recuperarea domeniului de internet asirom.ro de catre titularul marcii – ASIROM vs.ICI – SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION SRL TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III A CIVILĂ –SENTINŢA CIVILĂ NR. 597/16.06.2003.


Dosar nr. 1830/2003 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III A CIVILĂ – recuperare domeniu internet de catre titular de marca


SENTINŢA CIVILĂ NR. 597 ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 16.06.2003.


Pe rol pronunţarea asupra cauzei civile de faţă formulată de catre reclamanta SC ASIROM SA în contradictoriu cu pârâţii INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE IN INFORMATICĂ şi SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION SRL, având ca obiect anulare înregistrare denumire.
Dezbaterile în fond şi susţinerile orale ale parţilor au avut loc la termenul de judecată din data de 09.06.2003, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 16.06.2003 când a decis următoarele:


T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrată pe rolul T.B. Secţia Comercială la data de 4.04.2002 reclamanta SC ASIGURAREA ROMANEASCĂ – ASIROM SA a chemat în judecată INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ – RNC – NETWORK şi SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL solicitând constatarea dreptului exclusiv al ASIROM SA asupra denumirii de domeniu INTERNET asirom.ro, denumire folosită de pârâţi cu încălcarea prevederilor legale şi pe cale de consecinţă anularea înregistrării abuzive a numelui de domeniu precizat şi atribuirea proprietarului de drept al denumirii SC ASIROM SA.
În motivarea cererii reclamantul susţine ca denumirea societăţii SC ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM SA este înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J 40/304/1991 cu respectarea prevederilor Legii 26/1990 şi codul unic de înregistrare 336290 potrivit OUG 76/2001, iar marca cuprinzând denumirea ASIROM este înregistrată şi protejată de către OSIM potrivit dispozitiei Legii 84/1998 având dreptul de a se folosi şi dispune de acestea.
În ceea ce priveşte fapta pârâtei Institutul de Informatica RNC Network de a fi permis înregistrarea numelui de domeniu asirom.ro este culpabilă prin încălcarea dispoziţiilor legale ceea ce atrage răspunderea solidară a acestuia cu celălalt pârât.
În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţia Legea 26/1990, Legea 84/1998, Legea 148/2000, Legea 298/2001 şi art. 111, 112 Cod pr. Civ.
În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar, certificatul de înregistrare a firmei ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM SA seria A 139849 cu anexa, Certificatul de înregistrare nr. 19620 eliberat de OSIM, Regulamentul de Înregistrare a numelor de domeniu si subdomeniu din zona ro.
Prin încheierea de şedinţă din 5.06.2002 s-a dispus cauzei de pe rol şi înaintarea ei Secţiei civile a T.B.
Cererea a fost înregistrată la secţia a III-a a T.B. sub nr. 1830/2003.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:
Potrivit actelor depuse la dosar, reclamanta este proprietară a denumirii de firmă şi marcă, având un drept exclusiv de a se folosi şi dispune de acestea. Acest drept este reglementat de disp. art. 35 alin. 2 din Legea 84/1998 care prevede că „Titularii mărcii pot cere instanţei judecătoreşti competente, să interzică terţilor, să folosească în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului”.
Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol „În aplicarea alin.1, titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate”.
În înţelesul Legii 84/1998 marca este definită ca un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.
Prin înregistrarea de către pârâţi a domeniului de internet asirom.ro , au fost încălcate dispozitiile art. 8 Legea 148/2000 care interzice publicitatea de natură a creea confuzie pe piaţa între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărcile de comerţ, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, profitându-se astfel de renumele unei mărci de comerţ, de denumirea comercială şi creând astfel prejudicii reclamantului.
Prin fapta ilicită a pârâtei SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL de a achiziţiona numele de domeniu Internet asirom.ro s-a realizat o împiedicare a reclamantei de a-şi deschide o pagina cu acest nume în spaţiul Internet.
În baza considerentelor arătate Tribunalului reţine că acţiunea reclamantei este fondată în parte, fiind evidentă uzurparea denumirii acesteia şi imposibilitatea de a-şi folosi propriul nume pe Internet în scopul prezentării sale şi promovării unei oferte partenerilor de afaceri utilizatori ai Internetului datorită conduitei culpabile a pârâtei.
În ceea ce priveşte cererea reclamantei privind atribuirea denumirii de domeniu Internet asirom.ro , reclamantei cererea va fi respinsă având în vedere că potrivit Regulamentului de înregistrare a numelor de domeniu şi subdomeniu din zona „ro”, atribuirea denumirii de Internet se face la cererea persoanei care îndeplineşte condiţiile legale şi cu condiţia achitării unor taxe.
Atâta vreme cât nu s-a făcut dovada unui refuz al pârâtei INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ – RNC – NETWORK, instanţa nu va obliga pârâta la înregistrarea denumirii reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta SC ASIROM SA – Bucureşti, Bd. Carol I, nr. 31-33 sector 2 în contradictoriu cu pârâţii INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ – Bd. Mareşal Averescu nr. 8 – 10 sector 1 şi SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION – Bucureşti, I. Slavici nr.3 ap.2, sector 1.
Constata dreptul exclusiv al SC ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM SA asupra denumirii de denumire Internet asirom.ro şi pe cale de consecinţă dispune încetarea înregistrării acestei denumiri pe numele pârâtei.
Respinge cererea privind atribuirea denumirii proprietarului de drept al denumirii ca neîntemeiată.
Cu apel.
Pronunţată în şedinţa publică azi 16.06.2003


HOME  |  INREGISTRARE  |  MARCI  |  MODELE  |  CLIENTI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT
© 2002 - 2024 Weizmann Ariana & Partners Agenţia de Proprietate Intelectuală