HOME
 MARCA INREGISTRATA
 BREVETE DE INVENTIE
 DESIGN COMERCIAL
 LEGISLATIE IN DOMENIU
 ASPECTE FISCALE
 CLIENTI
 AGENȚIA
MARCA ESTE UN DREPT DE PROPRIETATE (LEGEA 84/1998)
SUPORT

Nu ai găsit informaţiile de care ai nevoie? Ai o nelamurire şi vrei să vorbeşti cu cineva?


ON-LINE

Toată documentația (inclusiv plata taxelor) se pot procesa online


HOME » JURISPRUDENTA BACK

Actiune pentru recuperarea domeniului de internet asirom.ro de catre titularul marcii – ASIROM vs.ICI – SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION SRL TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III A CIVILĂ –SENTINŢA CIVILĂ NR. 597/16.06.2003.


Dosar nr. 1830/2003 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III A CIVILĂ – recuperare domeniu internet de catre titular de marca


SENTINŢA CIVILĂ NR. 597 ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 16.06.2003.


Pe rol pronuntarea asupra cauzei civile de fata formulata de catre reclamanta SC ASIROM SA în contradictoriu cu pârâtii INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE IN INFORMATICĂ si SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION SRL, având ca obiect anulare înregistrare denumire.
Dezbaterile în fond si sustinerile orale ale partilor au avut loc la termenul de judecata din data de 09.06.2003, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta sentinta, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise, a amânat pronuntarea la data de 16.06.2003 când a decis urmatoarele:


T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrata pe rolul T.B. Sectia Comerciala la data de 4.04.2002 reclamanta SC ASIGURAREA ROMANEASCĂ – ASIROM SA a chemat în judecata INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ – RNC – NETWORK si SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL solicitând constatarea dreptului exclusiv al ASIROM SA asupra denumirii de domeniu INTERNET asirom.ro, denumire folosita de pârâti cu încalcarea prevederilor legale si pe cale de consecinta anularea înregistrarii abuzive a numelui de domeniu precizat si atribuirea proprietarului de drept al denumirii SC ASIROM SA.
În motivarea cererii reclamantul sustine ca denumirea societatii SC ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM SA este înregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J 40/304/1991 cu respectarea prevederilor Legii 26/1990 si codul unic de înregistrare 336290 potrivit OUG 76/2001, iar marca cuprinzând denumirea ASIROM este înregistrata si protejata de catre OSIM potrivit dispozitiei Legii 84/1998 având dreptul de a se folosi si dispune de acestea.
În ceea ce priveste fapta pârâtei Institutul de Informatica RNC Network de a fi permis înregistrarea numelui de domeniu asirom.ro este culpabila prin încalcarea dispozitiilor legale ceea ce atrage raspunderea solidara a acestuia cu celalalt pârât.
În drept cererea a fost întemeiata pe dispozitia Legea 26/1990, Legea 84/1998, Legea 148/2000, Legea 298/2001 si art. 111, 112 Cod pr. Civ.
În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar, certificatul de înregistrare a firmei ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM SA seria A 139849 cu anexa, Certificatul de înregistrare nr. 19620 eliberat de OSIM, Regulamentul de Înregistrare a numelor de domeniu si subdomeniu din zona ro.
Prin încheierea de sedinta din 5.06.2002 s-a dispus cauzei de pe rol si înaintarea ei Sectiei civile a T.B.
Cererea a fost înregistrata la sectia a III-a a T.B. sub nr. 1830/2003.
Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Potrivit actelor depuse la dosar, reclamanta este proprietara a denumirii de firma si marca, având un drept exclusiv de a se folosi si dispune de acestea. Acest drept este reglementat de disp. art. 35 alin. 2 din Legea 84/1998 care prevede ca „Titularii marcii pot cere instantei judecatoresti competente, sa interzica tertilor, sa foloseasca în activitatea lor comerciala, fara consimtamântul titularului”.
Potrivit alin. 2 al aceluiasi articol „În aplicarea alin.1, titularul marcii poate cere sa fie interzise tertilor utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate”.
În întelesul Legii 84/1998 marca este definita ca un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane.
Prin înregistrarea de catre pârâti a domeniului de internet asirom.ro , au fost încalcate dispozitiile art. 8 Legea 148/2000 care interzice publicitatea de natura a creea confuzie pe piata între cel care îsi face publicitate si un concurent sau între marcile de comert, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, profitându-se astfel de renumele unei marci de comert, de denumirea comerciala si creând astfel prejudicii reclamantului.
Prin fapta ilicita a pârâtei SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL de a achizitiona numele de domeniu Internet asirom.ro s-a realizat o împiedicare a reclamantei de a-si deschide o pagina cu acest nume în spatiul Internet.
În baza considerentelor aratate Tribunalului retine ca actiunea reclamantei este fondata în parte, fiind evidenta uzurparea denumirii acesteia si imposibilitatea de a-si folosi propriul nume pe Internet în scopul prezentarii sale si promovarii unei oferte partenerilor de afaceri utilizatori ai Internetului datorita conduitei culpabile a pârâtei.
În ceea ce priveste cererea reclamantei privind atribuirea denumirii de domeniu Internet asirom.ro , reclamantei cererea va fi respinsa având în vedere ca potrivit Regulamentului de înregistrare a numelor de domeniu si subdomeniu din zona „ro”, atribuirea denumirii de Internet se face la cererea persoanei care îndeplineste conditiile legale si cu conditia achitarii unor taxe.
Atâta vreme cât nu s-a facut dovada unui refuz al pârâtei INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ – RNC – NETWORK, instanta nu va obliga pârâta la înregistrarea denumirii reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulata de reclamanta SC ASIROM SA – Bucuresti, Bd. Carol I, nr. 31-33 sector 2 în contradictoriu cu pârâtii INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ – Bd. Maresal Averescu nr. 8 – 10 sector 1 si SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION – Bucuresti, I. Slavici nr.3 ap.2, sector 1.
Constata dreptul exclusiv al SC ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM SA asupra denumirii de denumire Internet asirom.ro si pe cale de consecinta dispune încetarea înregistrarii acestei denumiri pe numele pârâtei.
Respinge cererea privind atribuirea denumirii proprietarului de drept al denumirii ca neîntemeiata.
Cu apel.
Pronuntata în sedinta publica azi 16.06.2003


HOME  |  INREGISTRARE  |  MARCI  |  MODELE  |  CLIENTI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT
© 2002 - 2024 Weizmann Ariana & Partners Agenţia de Proprietate Intelectuală